• Statuten - huishoudelijk reglement - Privacy

 • De laatst vastgestelde statuten, huishoudelijk reglement, gedragsregels en privacy-beleid zijn hier door iedereen te raadplegen.

 • Statuten


  • * Deze statuten zijn in de ALV van 2020 op 29 september 2021 vastgesteld.

  • * Vervolgens zijn ze, zoals het hoort, bij de notaris formeel vastgelegd.

 • Huishoudelijk reglement


  • * Dit huishoudelijk reglement is in navolging van de statutenwijziging in de ALV van 2020 op 29 september 2021 aangepast.

  • * In het huishoudelijk reglement wordt een verwijziging gemaakt naar de gedragsregels tenue.

 • Gedragsregels tenue


  • * Deze zijn opgesteld om duidelijkheid te verschaffen wat wel en niet mag met de tenues/trainingspakken/tassen.

  • * In de ALV van 2016, die gehouden is op 11-04-2017, is hiervan melding gedaan.

 • Gedragsregels Amerhal


  • * Net als dat we binnen de vereniging gedragsregels hebben, gelden er voor het gebruik van
      sporthal "De Amerhal" ook gedragsregels.

  • * Deze zijn vastgelegd in het document gedragsregels Amerhal dat bij de start van het seizoen 2017-2018 naar
      alle leden is gemaild.

 • Privacy-wetgeving


  • * Vanaf 25 mei zijn regels m.b.t. bescherming persoonsgegevens aangepast.
      Om aan de gestelde eisen, rechten/verplichtingen te kunnen voldoen is een beleidsdocument opgesteld.

  • * Daarnaast wordt een verwerkingenregister bijgehouden. Dit is in het beleidsdocument opgenomen.